in

Dünya Genelinde Sigorta Türleri

Sigortacılıkta, poliçe sahibi ya da sigortalı bir zarara karşı korunmayı isteyen kişidir; sigor­tacı da zararı ödeyecek olan kurumdur. Sigor­ta yaptıranın sigorta karşılığında sigortacıya ödediği paraya prim denir. Prim, sigorta be­delinin belirli bir oranı kadardır. Zararın ger­çekleşmesi durumunda kendisine ödeme ya­pılacak olan kişiye hak sahibi denir. Hak sahi­bi, sigorta yaptıran kişi olabileceği gibi, söz­leşmede belirtilmiş olan başka bir kişi de ola­bilir. Sigortalı ile sigortacı arasında yapılan, sigortanın konusunu ve koşullarını belirleyen yazılı sözleşmeye poliçe denir.

Yaşam sigortası değişik biçimlerde yapılabi­lir. Sigortalının ölümü durumunda sigorta bedeli hak sahibine ödenebilir. Böylece bek­lenmeyen bir ölümün yol açtığı gelir kaybı karşılanmış olur. Bu durumda hak sahibi genellikle ölenin eşidir. Birçok yaşam sigorta­sı poliçesi para gibi değer taşır. Çok çeşitli türleri olan yaşam sigortasının üç ana türü, genel yaşam sigortası, süreli yaşam sigortası ve karma yaşam sigortasıdır. Genel yaşam sigortasının koruması bütün yaşam süresini kapsar. Sigortalı ne zaman ölürse ölsün sigor­tacı tazminatı öder. Süreli yaşam sigortası, sigortalıya yalnızca beş ya da 10 yıl gibi belirli bir süre için korunma sağlar. Süre sonunda poliçe yenilenebilir ve her yenilenmede daha yaşlanmış olan sigortalının ölüm olasılığı art­mış olduğu için ödenecek olan prim yükselir.

Karma yaşam sigortası tasarruf amaçlı bir sigortadır. Sigorta süresi içinde sigortalı ölür­se hak sahibine sigorta bedeli ödenir. Sigorta­lı bu süre sonunda hâlâ yaşıyorsa sigorta bedeli sigortalıya ödenir.

Sınırlı ödemeli yaşam sigortasında, belirli bir süre prim ödeyen sigortalılar yaşamlarının geri kalan bölümü için sigortalanır. Yıllık ödemeli yaşam sigortası ise genel yaşam sigortasının tersidir. Bu sigorta türünde sigor­talı öldüğünde tazminat ödenmesi yerine, sigortalıya yaşadığı sürece bir gelir sağlanır. Sigortalı ya büyük bir prim yatırır ve hemen gelir elde etmeye başlar ya da gelir almaya başlamadan önce belirli bir süre prim ödemesi gerekir.

Sağlık sigortası çok yaygın sigorta türlerin­den biridir. Tek kişilik sözleşmeyle sağlık sigortası yapılabileceği gibi bazı işyerlerinde düzenlenen grup sigortalarına katılarak da sağlık sigortası yaptırılabilir. Birçok Avrupa ülkesinde belirli bir gelir düzeyinin altındaki insanlar için parasız sağlık hizmetleri sağlan­maktadır. İngiltere gibi bu sistemin herkesi kapsadığı ülkelerde ayrıca bir sağlık sigortası­na gerek yoktur. Gene de birçok kişi ve şirket, ek bir yardımdan yararlanmak amacıy­la özel sağlık sigortası yaptırmaktadır. Hasta­ne ve ameliyat giderlerini, düzenli hekim kontrolü giderlerini, büyük sağlık harcamala­rını, ciddi ve uzun süreli hastalık ya da sakatlık sırasında yapılan harcamaların çoğu­nu karşılayan sağlık sigortası türleri vardır. Sakatlık sigortası da hastalık ya da yaralanma nedeniyle kaybedilen gelirin karşılanmasına yardımcı olur.

Mal sigortası, ilk sigorta şirketlerince yapı­lan eski yangın sigortalarının günümüzdeki biçimidir. Yapılar ve içindeki eşyalar yangının yanı sıra birçok başka tehlikeye karşı da sigorta edildiği için bu sigorta türünün adı değişmiştir. Fırtına, su baskını, deprem, hır­sızlık, mala saldın gibi tehlikeler mal sigorta­sının kapsamına girer. Burada sigorta bedeli, sigortalı malın yeniden sağlanması ve yapıla­rın yeniden yapılması için gereken giderler kadardır.

Yapıları ve yapıların içindeki mobilya, mü­cevher, para, elektronik aygıt ve antika gibi eşyaları birlikte sigorta eden karma sigorta poliçeleri de vardır.

Motorlu kara taşıtları sigortası en karmaşık görünen sigorta türüdür. Taşıtı ve sürücüsünü her tür kazanın yol açabileceği zarara karşı koruyan bir sigorta yaptırılabileceği gibi, ara­cı yalnızca yangın ve hırsızlığa karşı koruyan bir sigorta da yaptırılabilir. Birçok ülkede bütün taşıtların en azından başka bir sürücü ya da araca verilen zararı karşılayacak bir taşıt sigortası bulunması yasal bir zorunluluk­tur. Sigorta primi aracın türüne, sürücünün yaşına, mesleğine ve önceki sürücülük kayıt­larına (daha önce kaza yapıp yapmadığına) göre belirlenir.

Çok değişik ve özel tehlikeleri karşılamak üzere yapılan birçok başka sigorta türü de vardır: İş kazaları sigortası, bir alacağın sigor­ta ettirilmesi, rehin verilen bir malın sigortası, bir organın sigortası bunlardan birkaçıdır.

Çalışanlara sağlık ve yaşlılık sigortası gibi haklar sağlayan ve bütün çalışanları kapsayan sosyal sigorta da bir sigorta türüdür. İşçileri kapsamına alan Sosyal Sigortalar Kurumu ve kamu görevlilerini kapsamına alan Emekli Sandığı gibi kuruluşların yanı sıra bazı şirket­ler ve bankalann kendi çalışanları için kurdu­ğu özel emekli sandıkları da vardır (bak. EMEKLİLİK).

Deprem, kasırga, sel gibi çok büyük yıkım­lara yol açan doğal olaylar ve büyük petrol tankerlerinin batması gibi çok geniş bir alanı etkileyen kazalar bu olayın gerçekleştiği yerdeki birkaç sigorta şirketinin karşılayamaya­cağı kadar büyük bir zarara yol açabilir. Böyle bir durumla karşılaşma olasılığını düşü­nen sigortacılar, sigorta konusu olan zarar doğunca sigortalılara yapacakları ödemenin şirkete vereceği zararı bir başka sigorta şirke­tine sigorta ettirebilirler. İşte sigorta şirketle­rinin yüklenmiş oldukları sorumluluğun bir bölümünü ya da tamamını bu yolla bir başka sigorta şirketine devretmesine reasürans denir.

Yorumlar

Cevap Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

Dünya'da Sigortacılık Tarihi

Türkiye'de Sigortacılık Nedir?