in , ,

Halk Bankası Veri Korunma Hakkında Bilgilendirme

Halk Bankası Veri Korunma Hakkında Bilgilendirme

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi (Halkbank) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu bilgilendirme metni ile amacımız; kişisel verilerinizin işlenme amaçlan, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en doğru şekilde bilgilendirmektir.

Halkbank, kişisel verilerinizin Kanuna uygun olarak toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMACI

Kişisel verileriniz, Halkbank tarafından aşağ.da açıklanan Kapsamda Kanun’un k. maddesinde belirtilen ilkeler, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde toplanacak ve işlenebilecektir:

 • Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun gibi Bankamızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği, Hazine Müsteşarlığı gibi resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması,
 • Bankacılık faaliyetlerinin Banka prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Sözleşmeye dayalı ilişki kapsamında sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğinin yerine getirilebilmesi,
 • Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz, geür durumunuz, Bankamızda işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi,
 • Şikâyet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması,
 • Elektronik {SVVIFT, intemet/mobil bankacılık, Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, ATM’ler, internet şubesi, çağrı merkezi gibi diğer tüm hizmet birimleri ve kanalları aracılığıyla) veya kâğıt ortamında gerçekleştirilecek işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Bankacılık Kanunu ve mevzuat kapsamında aracılık ettiğimiz ve acente sıfatıyla sunabileceğimiz ürün ve hizmetlerde kullanılması,
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası,
 • Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin temini ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sosyal medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi,
 • Hacim artırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Bankamızın hizmet birimleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,
 • Bankamızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve uygulanması,
 • İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle ve Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Bankamız hizmet birimlerinde ve ATM’lerinde kamera görüntülerinin kaydedilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz, Bankamızın hukuki yükümlülükleri sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., BDDK, SPK, GİB, VDK, TBB, TBB Risk Merkezi gibi kamu tüzel kişileri ve kurumlan, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Merkez Bankası ve talep gelmesi halinde ve talep konusu ile sınırlı olarak bankalardan müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili diğer resmi ve idari mercilere 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Ayrıca, kişisel verileriniz Bankamız ile akdetmiş olduğunuz sözleşmenin ifası amacıyla Bankamız uygulamalarının gerektirdiği ölçüde ve mevzuat çerçevesinde, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflar, iş birliği yapılan kuruluşlar, program ortakları gibi finansal kuruluşlar, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz, Bankacılık Kanunu madde 73M”te düzenlenen finansal kuruluşlar, yurt içi, yurt dışı hizmet birimlerimiz ile paylaşılabilmektedir.

Aynca, size daha iyi hizmet verebilmek, yeni ürün ve hizmetlerimizi tanıtabilmek, size özel ürün ve hizmet sunabilmek amacı ile bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve diğer üçüncü taraflar ile rızanızın bulunması durumunda ve rızanız kapsamında paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; Halkbank Genel Müdürlüğü, Bölge Koordinatörlükleri, Şubeler, ATM’ler, internet şubesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketler, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, KKB, BKM, internet sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, üye işyeri POS’ları, üye işyerleri gibi Bankamızın sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz başta Bankacılık Kanunu olmak üzere BDDK düzenlemeleri ve bankacılık sektörünü düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere, Bankamızla yapmış olduğunuz bankacılık hizmetleri sözleşmesine, diğer ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçlan ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİSİ İSLENEN İLGİLİ KİSİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine dair aşağıdaki haklarınızı, Bankamıza yapacağınız bir taleple kullanabilirsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda; Halkbank talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Halkbank tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bu ücretlerde değişiklik yapması halinde, Kurul’un yayımlayacağı ücret tarifesi uygulanacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak islenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Halkbank Genel Müdürlüğüne veya Şubelerine verebilirsiniz. Başvuru Formu’na halkbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı hbkvk@halkbank.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı hs03.kep.tr adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Halkbank tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Halkbank kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Yorumlar

Cevap Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

Yeni Ödeme Sistemi “TROY”